Sản Phẩm

Sản phẩm của chúng tôi được xây dựng trên kinh nghiệm phát triển kinh doanh, các mối quan hệ lâu năm với các khách hàng, các tiêu chuẩn công nghiệp và ứng dụng công nghệ tùy thuộc vào việc kinh doanh và yêu cầu công nghệ của từng doanh nghiệp

AB Genie

Dịch vụ trực tuyến ABGenie là nơi duy nhất quản lý tiền lương, phúc lợi và tuân thủ theo luật pháp. ABGenie cung cấp cho bộ phận quản lý, nhân viên công ty một công cụ quản lý nhân sự hoàn chỉnh. Sản phẩm có nhiều chức năng tương ứng cho các hoạt động nhân sự khác nhau cùng hỗ trợ cho sự phát triển của doanh nghiệp.

CRM Plus

Dịch vụ CRM Plus là hơn một giải pháp tổng thể để giúp cải thiện hiệu quả kinh doanh của bạn. Với sự hiểu biết của chúng ta về quy trình doanh nghiệp địa phương cũng như công ty toàn cầu, chúng tôi có thể thiết kế một giải pháp mà đáp ứng nhiều yêu cầu kinh doanh của bạn bắt đầu từ nắm bắt quản lý doanh thu.